Logo

Trường Việt Ngữ Đắc Lộ

Giờ học

Sinh hoạt

9:45 AM

Việt Ngữ Đắc Lộ
9:45 AM - 11:25 AM
85 phút

11:25 AM

Ăn trưa
11:25 AM - 12:20 PM / 55 phút

12:20 PM

Giáo Lý
12:20 PM - 1:45 PM
85 phút

1:45 PM

Giải lao
1:45 PM - 2:10 PM / 25 phút

2:10 PM

Thiếu Nhi Thánh Thể
2:10 PM - 3:35 PM
85 phút

3:35 PM

Chuẩn bị Thánh Lễ
3:35 PM - 4:00 PM / 25 phút

4:00 PM

Thánh Lễ vọng Chúa Nhật
dành cho Thiếu Nhi