Logo

Trường Việt Ngữ Đắc Lộ

Chương trình Niên khóa 2023-2024 (25 tuần)

Tháng

Ngày

Sinh hoạt

9
23
Khai Giảng
30
Bài học
10
7
Bài học
14
Bài học
21
Học sinh nghỉ
28
Bài học
11
4
Bài học
11
Bài học
18
Bài học
25
Học sinh nghỉ - Lễ Tạ Ơn
12
2
Bài học
9
Bài học
16
Bài học
23
Học sinh nghỉ - Lễ Giáng Sinh
30
Học sinh nghỉ - Năm Mới
1
6
Bài học
13
Bài học
20
Bài học
27
Bài học
2
3
Học sinh nghỉ - Tết in Giáo Xứ
10
Học sinh nghỉ - Tết in Giáo Xứ
17
Bài học
24
Bài học
3
2
Học sinh nghỉ
9
Bài học
16
Bài học
23
Bài học
30
Học sinh nghỉ - Lễ Phục Sinh
4
6
Bài học
13
Bài học
20
Bài học
27
Bài học
5
4
Thi Cuối Khóa
11
Liên hoan và Phát bài thi
18
Bế Giảng - Bổn mạng Việt Ngữ Đắc Lộ