Logo

Trường Việt Ngữ Đắc Lộ

15 PHÚT ĐỒNG HỒ

Mười lăm phút đồng hồ

Mình nhớ má thấy mồ

Buồn như con cá rô đem bỏ vào tô

Mình lên dây đồng hồ

Mừng hết lớn nghe bồ

Mừng như con cá rô đang bơi ra hồ